Studijní plán: Bc. Nanomateriály

Titul: Bc.i

Standardní doba trvání studia: 3 roky

Předměty zaměřené na nanomateriály a nanotechnologie jsou v každém ročníku studia. Poskytují studentům informaci o vývoji oboru, přehled o různých typech nanomateriálů, jejich vlastnostech a využití v praxi. Základem jsou metody přípravy nanostruktur, experimentální metody jejich studia a charakterizace jejich užitných vlastností. Teorii doplňují laboratorní cvičení z fyziky, chemie a experimentálních metod studia struktury a vlastností nanomateriálů.

Součástí studia je praxe ve spolupracujících institucích v Česku nebo zahraničí s možností dlouhodobého pobytu. Přístup ke studentům je individuální, zejména při jejich vědecko-výzkumné činnosti.

Studying gave me a technical perspective and versatility in choosing a profession. The bachelor's field was "properly demanding".

Vojtěch Malý | Crytur

Studijní plán bakalářského studijního oboru Nanomateriály

Název předmětu

rozsah

zakončení

druh

přednášející

roč./sem.

Matematika 1

3+2

zki , 6 kri

P

doc. RNDr. Finěk, Ph.D.i

1/Z

Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky

3+2

zk, 6 kr

P

doc. RNDr. Koucký, CSc.

1/Z

Obecná chemie

2+2

zk, 5 kr

P

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

1/Z

Přístrojová technika

0+2

kli , 4 kr

P

Ing. Slavík, Ph.D.

1/Z

Informatika

2+2

kl, 5 kr

P

Ing. Koprnický,  Ph.D.

1/Z

Tělesná výchova

0+2

z, 2 kr

P

Katedra tělesné výchovy

1/Z

 

 

28 kr

 

 

 

Anorganická chemie

2+2

zk, 5 kr

P

doc. Ing. Exnar, CSc.

1/L

Matematika 2 3+2

zk, 6 kr

P doc. RNDr. Finěk, Ph.D. 1/L

Praktikum z anorganické chemie

0+4

kl, 4 kr

P

Ing. Grégr

1/L

Úvod do studia nanomateriálů

2+0

zk, 3 kr

P

prof. Dr. Ing. Černík, CSc.

1/L

Fyzika 1

4+2 zk, 6 kr P doc. RNDr. Šulc, Ph.D. 1/L

Fyzikální praktikum 1

0+2

kl, 3 kr

P

Ing. Kunc, Ph.D.

1/L

 

 

27 kr

 

 

 

Blok PV 1 / 5 kreditů

 

 

 

 

 

Anglický jazyk – nižší úroveň ZSi

0+2

z, 2 kr

PVi

Katedra anglického jazyka

1/Z

Anglický jazyk – nižší úroveň LSi

0+2

zk, 3 kr

PV

Katedra anglického jazyka

1/L

Anglický jazyk – vyšší úroveň ZS

0+2

z, 2 kr

PV

Katedra anglického jazyka

1/Z

Anglický jazyk – vyšší úroveň LS

0+2

zk, 3 kr

PV

Katedra anglického jazyka

1/L

 

 

 

 

 

 

Matematika 3

3+2

zk, 5 kr

P

RNDr. Černá, Ph.D.

2/Z

Fyzika 2

3+2

zk, 5 kr

P

doc. RNDr. Šulc, Ph.D.

2/Z

Organická chemie | EN

3+2

zk, 7 kr

P

RNDr. Řezanka, Ph.D.

2/Z

Fyzikální praktikum 2

0+2

kl, 3 kr

P

Ing. Kunc, Ph.D.

2/Z

Praktikum z organické chemie

0+4

kl, 4 kr

P

RNDr. Řezanka, Ph.D.

2/Z

 

 

24 kr

 

 

 

Fyzika 3

3+2

zk, 5 kr

P

doc. RNDr. Šulc, Ph.D.

2/L

Fyzikální chemie

3+2

zk, 7 kr

P

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

2/L

Fyzikální praktikum 3

0+2

kl, 3 kr

P

Ing. Kunc, Ph.D.

2/L

Praktikum z fyzikální chemie

0+4

kl, 3 kr

P

Mgr. Slavík, Ph.D.

2/L

Fyzika pokročilých materiálů

2+0

z, 2 kr

P

prof. Mgr. Erhart, Ph.D.

2/L

Úvod do funkcionalizace nanomateriálů 1+1 zk, 4 kr   RNDr. Řezanka, Ph.D. 2/L

 

 

24 kr

 

 

 

Blok PV 2 / 2 kredity

 

 

 

 

 

Životní prostředí pro přírodní vědy

2+0

zk, 3 kr

PV

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

L

Kurs letní/zimní

1 T

z, 2 kr

PV

Katedra tělesné výchovy

Z-L

Principy kritického myšlení

0+2

z, 2 kr

PV

doc. PhDr. Exner, Ph.D.

Z

 

 

 

 

 

 

Polymery

2+2

zk, 6 kr

P

Ing. Jenčová, Ph.D.

3/Z

Kvantová mechanika

2+2

zk, 5 kr

P

Ing. Marton, Ph.D.

3/Z

Metody charakterizace nanomateriálů 1 | EN

2+2

zk, 6 kr

P

doc. RNDr. Vodičková, Ph.D.

3/Z

Fyzikální praktikum 4 0+2 kl, 3 kr P Ing. Kunc, Ph.D. 3/Z

Projekt z nanomateriálů

0+2

kl, 4 kr

P

Mgr. Slavík, Ph.D.

3/Z

 

 

28 kr

 

 

 

Fyzika polymerů a biopolymerů

2+2

zk, 6 kr

P

prof. RNDr. Lukáš, CSc.

3/L

Metodika vědecké práce

1+1

z, 2 kr

P

doc. RNDr. Šulc, Ph.D.

3/L

Molekulární modelování a simulace | EN

1+1 zk, 4 kr P prof. RNDr. Kolafa, CSc. 3/L

Fyzikální praktikum 5

0+2

kl, 3 kr

P

Ing. Kunc, Ph.D.

3/L

Bakalářská práce

0+12

z, 12 kr

P

školitel

3/L

 

 

23 kr

 

 

 

Blok PV 3/ 5 kreditů

 

 

 

 

 

Základy biologie buňky a tkání

2+1

zk, 5 kr

PV

Ing. Jenčová, Ph.D.

L

Základy elektroniky 2+2 zk, 5 kr PV prof. Ing. Plíva, Ph.D. L

Fotonika

2+2

zk, 5 kr

PV

prof. Ing. Kopecký, CSc.

Z

Odborná praxe

0+5

z, 5 kr

PV

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

Z-L

Další kredity do povinného penza (nejméně 7 kreditů) jsou určeny pro volitelné předměty. Studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů nad rámec minimálního požadavku nebo z dalších předmětů vyučovaných na TUL i na jiných univerzitách.

Nápověda:
Rozsah = počet hodin přednášek + počet hodin cvičení
Způsob zakončení: zk = zkouška; z = zápočet; kl = klasifikovaný zápočet; kr = počet kreditů
Druh předmětu: P = povinný; PV = povinně volitelný
Doporučený ročník/semestr: L = letní; Z = zimní

Požadavky na přijímací řízení

Přijímací zkouška je založena na testu obecných studijních předpokladů a může být uchazeči prominuta, pokud splní předem vyhlášené podmínky: středoškolský prospěch do stanoveného průměru, účast alespoň v krajském kole fyzikální nebo chemické olympiády.

Další povinnosti / odborná praxe

Odborná praxe v některém ze spolupracujících výrobních podniků je povinně volitelnou součástí studijního plánu v posledním ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky

Metody charakterizace nanomateriálů

 • Experimentální metody kvantifikace vybraných fyzikálních vlastností nanomateriálů
 • Hodnocení mechanických vlastností nanomateriálů
 • Základní metody hodnocení vnitřních struktur nanomateriálů
 • Určení základních chemických vlastností nanomateriálů - chemické složení, fyzikálně chemické charakteristiky
 • Stanovení velikosti nanomateriálů - metody určování velikosti částic
 • Elektronová mikroskopie - její druhy, využití a limity
 • Využití interakce elektronů s hmotou pro získání informací o vlastnostech materiálů
 • Využití interakce rtg. záření s hmotou pro získání informací o vlastnostech materiálů
 • Interakce světelného záření s hmotou, optické vlastnosti látek

Kvantová mechanika

 • Experimentální základy kvantové fyziky.
 • De Broglieova hypotéza, vlnová funkce, amplituda pravděpodobnosti.
 • Operátory fyzikálních veličin, fyzikální význam vlastních stavů a vlastních hodnot operátorů.
 • Popis vlastností kvantové částice, operátory rychlosti a polohy kvantové částice, princip korespondence.
 • Hamiltonián, časový vývoj stavů, obecná a bezčasová Schrödingerova rovnice.
 • Kvantový a kvantový harmonický oscilátor (1D, 3D).
 • Stav kvantového systému, stavový prostor, úplná množina pozorovatelných veličin.
 • Atom vodíku, spektrální čáry vodíku.
 • Tunelový jev.
 • Heisenbergovy relace neurčitosti a jejich důsledky.
 • Stern-Gerlachův pokus. Částice v homogenním magnetickém poli. Spin částice.
 • Systémy více částic, rozlišitelné a nerozlišitelné částice. Fermiony a bosony. Pauliho princip.
 • Struktura atomů. Mendělejevova periodická tabulka chemických prvků. Spektra atomů.

Fyzikální chemie a chemie materiálů

 • Chemická vazba a nevazebné interakce
 • Skupenské přeměny, vnitřní struktura plynů, kapalin a tuhých látek
 • Oxidačně redukční děje
 • Acidobazické děje
 • 1. věta termodynamická, formy energie, tepelné kapacity
 • Vztah energie a volné energie, entropie a Gibbsova energie
 • Fázové rovnováhy, fázové diagramy
 • Chemická rovnováha, vliv vnějších podmínek na polohu rovnováhy
 • Kinetika chemických dějů, reakční mechanismy
 • Povrchové reakce, katalýza, adsorpce
 • Elektrická dvojvrstva, zeta potenciál, jeho vliv na povrchové vlastnosti
 • Chemická koroze kovových materiálů
 • Charakteristika skelných materiálů
 • Charakteristika kovových materiálů z hlediska chemických vazeb
 • Charakteristika plastů
Informace pro: