MSc

Master thesis

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typsort descending Název článku
Témata prací Bc.: Hodnocení vnějších fyzikálních polí na biologické činitele
Témata prací Bc.: Čištění spalin pomocí membránových procesů
Témata prací Bc.: Studium adsorpce proteinů na mikro a nanovlákenné materiály
Témata prací MSc: Řízená velikost mezivlákenných pórů pro proliferaci buněčné kultury
Témata prací MSc: Optimalizace parametrů dutinových rezonátorů s rezonanční membránou
Témata prací MSc: Metody regioselektivní funkcionalizace PPy nanotrubic
Témata prací Bc.: Obrazová analýza mikrobiálních buněk a biofilmů
Témata prací MSc: Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy
Témata prací Bc.: Biologická kompatibilita nanovrstev nebo nanočástic
Témata prací Bc.: Ultrazvuková kavitace – vliv frekvenční oblasti na tvorbu a chování kavitačních bublin
Témata prací MSc: Studium zářivých jevů doprovázejících elektrostatické zvlákňování
Témata prací MSc: Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů
Témata prací Bc.: Nekonvenční supravodivost ve vrstvách nanokrystalického diamantu
Témata prací MSc: Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz
Témata prací MSc: Imobilizace enzymů na nanovlákenných nosičích jako prostředek pro odstranění farmak z odpadních vod
Témata prací Bc.: Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami
Témata prací Bc.: Generace Besselovkých a Airyho svazků
Témata prací Bc.: Hodnocení železných nanočástic při nízkých koncentracích
Témata prací MSc: Příprava kompozitního nanovlákenného materiálu. Nanovlákna + biovlákna
Témata prací MSc: Hloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopie

Pages