MSc

Master thesis

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typsort ascending Název článku
Témata prací MSc: Hloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopie
Témata prací Bc.: Membrána pro náročné aplikace v kapalinové filtraci
Témata prací MSc: Příprava sol-gel vrstev oxidů kovů v optické kvalitě
Témata prací Bc.: Využití molekulárně genetických metod ve vztahu k aplikaci nanoželeza na kontaminovaných lokalitách
Témata prací Bc.: Využití respirometrických metod pro hodnocení biodegradace polymerních, nanovlákenných struktur
Témata prací Bc.: Vývoj zvlákňovacích elektrod vyrobených metodou rapid prototyping
Témata prací Bc.: Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic
Témata prací Bc.: Funkcionalizace nanovlákenných materiálů proteiny
Témata prací MSc: Vliv peptidů na rychlost kondenzace typu Sol-gel
Témata prací MSc: Inkorporace oxidů těžkých kovů do polymerních nanovláken
Témata prací Bc.: Nitridové polovodičové struktury a jejich charakterizace
Témata prací MSc: Vliv vybraných typů nanočástic na přirozené bakteriální komunity v půdě a v čistírnách odpadních vod
Témata prací Bc.: Stanovení biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek při aplikaci nulmocného nanoželeza
Témata prací Bc.: Vývoj metody velmi citlivé detekce fotonu pomocí interferometru pro experiment OSQAR v CERN
Témata prací MSc: Zvlákňování dvou polymerních roztoků a řízená degradace jednoho typu polymerních nanovláken
Témata prací Bc.: Mikrofluidní chemický reaktor
Témata prací MSc: Molybdenum disulfide and molecular thin films integration into devices for molecular electronics and spintronics
Témata prací MSc: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v laserech, příprava a charakterizace
Témata prací MSc: Nanočásticové senzorové systémy
Témata prací Bc.: Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích

Pages