Studujte nanomateriály na TUL

Studujte Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Multidisciplinární studium zajišťují odborníci ze čtyř fakult TUL (soustředění v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL) a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Zkušenosti získáte na praxi ve spolupracujících firmách, seznámíte se s nejmodernějšími přístroji. Za tři roky můžete být bakaláři a za další dva roky inženýři. V  každém případě můžete dál studovat na TUL nebo v zahraničí.   

Přihlášky ke studiu přijímá Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL). Proč studovat na TUL?

 

Thanks to my studies, I gained an orientation in the world of materials. The quality of the teachers was excellent, and so was the overall concept of the study.

Tomáš Ulrich | TUL

 

Bakalářské studium oboru Nanomateriály

Studijní obor Nanomateriály patří do studijního programu (skupiny oborů) Nanotechnologie. Kromě kurzů fyziky, chemie a matematiky obsahuje základy informatiky a předměty seznamující s vlastnostmi materiálů, včetně jejich praktického využití.

Studium doplňuje odborná praxe a humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty.

Předměty zaměřené na nanomateriály a nanotechnologie jsou v každém ročníku studia. Získáte informace o vývoji oboru, přehled o různých typech nanomateriálů, jejich vlastnostech a využití v praxi. Naučíte se připravovat nanostruktury a charakterizovat jejich vlastnosti v laboratorních cvičení z fyziky, chemie a přípravy nanostruktur.

Titul: Bc. | 3 roky

Získáte vědomosti v základních fyzikálních, chemických a technických disciplínách a pomocných oborech, které si doplniíte praktickými zkušenostmi v laboratorních cvičeních. Porozumíte základním konceptům vědy v mikro a nano měřítku, budete se orientovat v metodách zkoumání struktury, funkce a vlastností nanomateriálů. Dokážete používat výpočetní techniku k řízení experimentů, ke zpracování a prezentaci výsledků měření. Vybrat si můžete  z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Přírodovědně a technicky založené vzdělání si doplníte i o humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty.

Najdete uplatnění v materiálovém výzkumu a v řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k nanotechnologiím.  Můžete dále studovat navazující magisterské studium v oboru Nanomateriály, ale i další obory v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství a v oborech zaměřených na řízení a modelování technologických procesů.

Učit vás budou vědci a učitelé ze čtyř fakult TUL. Studium se opírá o jejich výsledky v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací. Organizaci studijního programu má na starosti Fakulta mechatroniky a mezioborových studií, zajištění a rozvoj programu jsou celouniverzitní.

Přístroje, s kterými můžete u nás pracovat

 

Navazující magisterské studium oboru Nanomateriály

Je určeno absolventům bakalářského programu Nanomateriály a absolventům bakalářských studijních oborů se zaměřením na aplikovanou fyziku, aplikovanou chemii, moderní materiály a technologie, kteří chtějí vědět víc. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Základem jsou experimentální metody studia struktury a vlastností nanomateriálů a vysoký podíl laboratorních prací.

S každým studentem jednáme jako s člověkem, který ví, co chce. Sami si můžete vybrat volitelné předměty a získat zkušenosti při zahraničních pobytech.

Titul: Ing. 2 roky

Porozumíte fyzikálním příčinám specifických vlastností nanomateriálů. Ovládnete pokročilé experimentální i teoretické nástroje materiálového výzkumu, které se používají při popisu nanostruktur. Dokážete  počítačově modelovat přírodní procesy a navrhovat materiály s požadovanými vlastnostmi. Získáte detailní znalosti o postupech přípravy, materiálových charakteristikách a možných aplikacích konkrétních typů nanomateriálů, zejména nanovlákenných, nanokompozitních a ferroelektrických a o využití nanostruktur v sanačních procesech. Vybrat si můžete  z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Najdete uplatnění jako výzkumní pracovníci nebo technologové v průmyslových podnicích,  ve výzkumných institucích, které se zabývají vývojem, výrobou nebo aplikacemi moderních materiálů, zvláště nanomateriálů. Rádi bychom vás později potkali v doktorských studijních programech na TUL na některé ze čtyřech fakult, které se podílejí na zabezpečení studijního oboru Nanomateriály nebo na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.. Pokud chcete jinam, běžte do světa, uplatníte se v širokém spektru oborů doktorského studia v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství a v oborech zaměřených na řízení a modelování technologických procesů.

Učit vás budou vědci a učitelé ze čtyř fakult TUL a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Studium se opírá o jejich výsledky v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací, na výzkumu a vývoji se v rámci závěrečných prací podílejí také studenti. Organizaci studijního programu má na starosti Fakulta mechtroniky a mezioborových studiá, zajištění a rozvoj programu jsou celouniverzitní.

Inženýrem to nekončí. Můžete pokračovat v existujících doktorských programech (Nanomateriály, Bioinženýrství, Fyzikální inženýrství, Textilní inženýrství, Environmentální inženýrství), ve kterých s výhodou uplatníte svůj mezioborový profil a speciální znalosti. 

Přijímací řízení

Information for: