Ph.D. studium nanotechnologie

Přijímací řízení do doktorského studia Nanotechnologie

Studijní plán

 • Protože jde o nejvyšší stupeň studia, je studijní plán individuální. Po domluvě se školitelem je potřeba absolvovat 4–5 předmětů, cíleně zaměřených na tematiku vaší práce.

Výzkumné směry v doktorském programu Nanotechnologie

 • Využití nanotechnologií pro čištění vod /Application of nanotechnologies for water clearing (prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.)
 • Studium osudu a migrace nanomateriálů v prostředí / Study of nanomaterial fate and migration in environment (prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.)
 • Funkcionalizace nanovláken vodivým polymerem s komplexačními vlastnostmi/ Nanofibres functionalized by conductive polymer with complexation ability (RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.)
 • Příprava cyklodextriny funkcionalizovaných magnetických nanočástic/ Preparation of cyclodextrin functionalized magnetic nanoparticles (RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.)
 • Termodynamické vlastnosti vodných systémů významných pro energetiku a životní prostředí/ Thermodynamic Properties of Aqueous Systems Relevant to Power Generation and Environment (prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.)
 • Zvlákňovací proces pro přípravu nanovláken/Electrospinning proces for nanofibre preparation (prof. RNDr. David Lukáš, CSc.)
 • Porézní vodivé polymerní nanotrubice s řiditelnou hustotou funkčních skupin; příprava, struktura a aplikace/ Porous, conducting nanotubes with controlled density of functional groups; preparation, structure, and applications (prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.)
 • Nanomateriály s gradientově se měnící strukturou/ Nanomaterials based on at least two components with gradually changed composition (prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.)
 • Vodivé biokompatibilní nanomateriály s definovanou polymerní strukturou na bázi fotoaktivních sloučenin/ Conducting, biocompatible synthetic polymers based on photoactive compounds (prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.)
 • Numerické modelování transportu koloidů v porézním nebo puklinovém prostředí/ Numerical modelling of colloid transport in porous or fractured media (doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.)
 • Analýza mechanických vlastností nanovlákenných filtrů/ Mechanical properties analysis of nanofibre filters (doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.)
 • Chování nanočástic v životním prostředí z hlediska jejich možných rizik/Behaviour of nanoparticles in environmental media in relation to their possible risks (RNDr. Alena Ševců, Ph.D.)
 • Vývoj a aplikace kompozitního nanovlákenného nosiče biomasy pro environmentální biotechnologie/The development and application of composite nanofibre biomass carrier for environmental biotechnologies (Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.)
 • Vývoj a verifikace nanovlákenných membrán pro membránovou destilaci/The development and verification of nanofibre membranes for membrane distillation (Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.)
 • Chování nanomateriálů při čištění odpadních vod/ The behaviour of nanomaterials during wastewater treatment (Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.)
 • Využití oxidických nanočástic železa pro čištění kontaminovaných podzemních vod/The use of iron oxide nanoparticles for the treatment of contaminated groundwater (Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.)
 • Biostatické a biocidní interakce nanomateriálů vzhledem k čistírenských procesům a využívaným mikroorganismům/Biostatic and biocide interactions of nanomaterials to the treatment processes and used microorganisms (Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.)
 • Odstraňování nanomateriálů při úpravě a čištění odpadních vod/The removal of nanomaterials during water and wastewater treatment (Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.)
 • Nitridové polovodičové struktury a jejich charakterizace/Nitride semiconductor structures preparation and characterisation (Prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.)
 • Nanostrukturovaný oxid zinku – elektronový transport a kvantové jevy/ Nanostructured zinc oxide – electron transport and quantum phenomena (Prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.)
 • Nanovlákenné struktury pro imobilizaci enzymů/Nanofibrous structures for immobilization of enzymes (doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.)
 • Enzymatické funkcionalizace nanovláken /Enzymatic functionalization of nanofibers (Mgr. Jana Rotková, Ph.D.)
 • Funkcionalizace nanovláken vodivým polymerem s komplexačními vlastnostmi/Nanofibres functionalized by conductive polymer with complexation ability (RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.)
 • Příprava cyklodextriny funkcionalizovaných magnetických nanočástic/Preparation of cyclodextrin functionalized magnetic nanoparticles (RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.)
 • Využití nanomateriálů pro analyticko-diagnostické aplikace / Use of nanomaterials for analytical and diagnostic applications (Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.)
 • Příprava a charakterizace polymerních membrán s dotací nanočástic/ Preparation and characterization of polymeric membranes doped with nanoparticles (Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.)