Studijní plán: Mgr. Nanomateriály

Titul: Ing.

Standardní doba trvání studia: 2 roky

Studium zahrnuje pokročilé metody výzkumu struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální, včetně laboratorních prací.

Studenti řeší diplomové práce také ve spolupracujících institucích v Česku i zahraničí s možností dlouhodobého pobytu. Přístup ke studentům je individuální, zejména při jejich vědecko-výzkumné činnosti.

Studijní plán navazujícího Magisterského studijního oboru Nanomateriály

Název předmětu

rozsah

zakončení

druh

přednášející/vyučující

roč./sem.

Kvantová fyzika pevných látek

2+0

zk, 4 kr

P

Ing. Márton, Ph.D.

1/ZS

Pravděpodobnost a statistika

2+1

klz, 4 kr

P

Ing. Chudoba, Ph.D.

1/ZS

Plazmové modifikace povrchů

2+2

zk, 6 kr

P

prof. Ing. Louda, CSc.

1/ZS

Metoda konečných prvků

2+2

zk, 5 kr

P

prof. Dr. Ing. Maryška, CSc.

1/ZS

 

 

19 kr

 

 

 

Metody charakterizace nanomateriálů 2

0+4

klz, 5 kr

P

doc. RNDr. Vodičková, Ph.D. + další vyučující z Katedry materiálů a z FZÚ

1/LS

Technologie výroby nanovláken

2+2

zk, 6 kr

P

doc. Ing. Pokorný, Ph.D.

1/LS

Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev

1+1

zk, 4 kr

P

doc. Ing. Exnar, CSc.

1/LS

Funkcionalizace nanomateriálů

2+2

zk, 6 kr

P

RNDr. Řezanka, Ph.D.

1/LS

Kapitoly o nanostrukturách

2+0zk, 4 krP

prof. Ing. Hulicius, CSc.

+ další přednášející z FZÚ

1/ZS

Projekt k DP 1

0+2

zp, 4 kr

P

vedoucí DP

1/LS

 

 

29 kr

 

 

 

Blok PV 1/ 4 kredity

 

 

 

 

 

Příprava polovodičových nanostruktur

2+0

zk, 4 kr

PV

prof. Ing. Hulicius, CSc.

LS

Optické vlastnosti polovodičů

2+0

zk, 4 kr

PV

Ing. Oswald, CSc.

LS

Blok PV 2/ 19 kreditů

 

 

 

 

 

Nanokompozity jako technické materiály

2+2

zk, 6 kr

P

doc. Ing. Kroisová, Ph.D.

2/ZS

Aplikace nanotechnologií v medicíně

2+1

zk, 5 kr

P

Mgr. Rotková, Ph.D.

2/ZS

Fyzikální principy tvorby nanovláken

2+2

zk, 6 kr

P

prof. RNDr. Lukáš, CSc.

2/ZS

Nanochemie

2+0

zk, 4 kr

P

RNDr. Řezanka, Ph.D.

2/ZS

Semestrální praxe

14 dnízp, 19 kr 

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

 

Projekt k DP 2

0+4

zp, 6 kr

P

vedoucí DP

2/ZS

 

 

 

 

 

 

Rizika nanotechnologií

2+0

zp, 3 kr

P

RNDr.Ševců, Ph.D.

2/LS

Diplomová práce

0+12

zp, 15 kr

P

 

2/LS

 

 

18 kr

 

 

 

Blok PV 3/ 13 kreditů

 

 

 

 

 

Optické vlastnosti krystalů

2+2

zk, 5 kr

PV

doc. RNDr. Šulc, Ph.D.

ZS

Inovace a podnikání v oblasti nových technologií

1+1

zp, 3 krPVRoden, MBAZS

Struktura a vlastnosti konstrukčních materiálů

2+2zk, 5 krPV

Ing.  Hanus, Ph.D.

ZS

Tkáňové inženýrství

2+2zk, 6 krPV

RNDr. Horáková, Ph.D.

ZS

Zdravotnické textilie

2+2

zk, 6 kr

PV

Ing. Chvojka, Ph.D.

LS

Modelování ve fyzikální chemii

2+1

zk, 5 kr

PV

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

LS

Další kredity do povinného penza (nejméně 12 kreditů) jsou určeny pro volitelné předměty, studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů nad rámec minimálního požadavku nebo z dalších předmětů vyučovaných na TUL i na jiných univerzitách, např. Toxikologie (Slavík M.), Chemie životního prostředí (Šedlbauer), Instrumentální analýza (Exnar), Chemická informatika (Slavík M.).. Studentům, kteří neabsolvovali Bc. program Nanotechnologie, bude doporučeno využít volitelných kreditů k doplnění klíčových předmětů Bc. studia, zejména předmětů Metody charakterizace nanomateriálů 1 a Kvantová mechanika (obojí v prvním semestru studia).

Předměty státní závěrečné zkoušky

Pokročilé metody charakterizace nanomateriálů

 • Využití RTG metod pro charakterizaci nanomateriálů
 • Hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev
 • Hodnocení biomedicínských vlastností tenkých vrstev a nanočástic
 • Strukturografie nanočástic
 • Měření velikosti nanočástic a měrných povrchů nanomateriálů (BET, dynamický rozptyl světla)
 • Stanovení chemického složení povrchových vrstev materiálů (XPS)
 • Mössbauerova spektroskopie
 • Princip a využití AFM

Příprava a aplikace nanomateriálů

 • Metody přípravy nanočástic, nanovrstev a nanostruktur
 • Metody přípravy nanovláken
 • Metody přípravy nanopovrchů
 • Aplikace nanomateriálů na bázi kovů a jejich oxidů (průmyslové aplikace, chemické výroby, čištění vod a sanační technologie)
 • Aplikace nanomateriálů v biotechnologiích
 • Problematika vlivu nanomateriálů na zdraví člověka a životní prostředí
 • Funkcionalizace nanomateriálů a povrchů nanomateriálů
 • Biomedicinální polymery
 • Využití nanomateriálů v tkáňovém inženýrství: vazivové tkáně, chrupavky
 • Biokompatibilita a biologická odezva organismu

Fyzika a chemie povrchů

 • Povrchově aktivní látky
 • Disperzní soustavy a jejich charakteristiky
 • Stabilizace koloidních systémů
 • Chemická podstata dějů probíhajících při plasmové depozici vrstev
 • Princip metody sol-gel a její využití pro modifikaci povrchů materiálů
 • Chemická modifikace povrchů
 • Plasmová modifikace povrchů
 • Koloidní chování nanomateriálů - migrace v heterogenním prostředí
 • Problematika povrchového náboje nanočástic - modifikace náboje
 • Příprava nanomateriálů a nanopovrchů oxidačně redukčními reakcemi

Požadavky na přijímací řízení

Přijímací řízení je založeno na studijních výsledcích bakalářského studia.

Další povinnosti / odborná praxe

nejsou

Návrh témat prací

 • Konstrukce neobvyklých zařízení (spineru) pro elektrostatické zvlákňování (rotující elektrické pole, neobvyklé tvary elektrod a kolektorů)
 • Tenké vrstvy anorganických oxidů jako senzorové vrstvy pro detekci vybraných plynů
 • Nanokrystalické diamantové tenké vrstvy pro biosensory a MEMS
 • Detektory a fotovoltaika s kvantovými tečkami

Návaznost na další studijní programy

Doktorské studijní programy v aplikovaných přírodních vědách a v technických oborech (na TUL např. obory Materiálové inženýrství, Fyzikální inženýrství, Textilní inženýrství, Přírodovědné inženýrství).

Nápověda:

Rozsah = počet hodin přednášek + počet hodin cvičení
Způsob zakončení: zk = zkouška; zp = zápočet; klz = klasifikovaný zápočet; kr = počet kreditů
Druh předmětu: P = povinný; PV = povinně volitelný
Doporučený ročník/semestr: LS = letní semestr; ZS = zimní semestr

Informace pro: