Okruhy státní zkoušky

Témata ke státní závěrečné zkoušce 2013/14 pro studenty BS

Metody charakterizace nanomateriálů

 • Hodnocení mechanických vlastností nanomateriálů
 • Základní metody hodnocení vnitřních struktur nanomateriálů
 • Určení základních chemických vlastností nanomateriálů – chemické složení, fyzikálně-chemické charakteristiky
 • Stanovení velikosti nanomateriálů – metody určování velikosti částic
 • Elektronová mikroskopie – její druhy, využití a limity
 • Využití interakce elektronů s hmotou pro získání informací o vlastnostech materiálů
 • Využití interakce rtg. záření s hmotou pro získání informací o vlastnostech materiálů
 • Interakce světelného záření s hmotou, optické vlastnosti látek

Kvantová mechanika

 • Experimentální základy kvantové fyziky
 • Vlnová funkce, amplituda pravděpodobnosti
 • Stavový prostor a operátory ve stavovém prostoru
 • Operátory fyzikálních veličin, fyzikální význam vlastních stavů a vlastních hodnot
 • Časový vývoj stavů, hamiltonián: obecná Schrődingerova rovnice
 • Fermiony, bosony, Pauliho princip
 • Orbitální moment hybnosti
 • Spinový moment, Sternův-Gerlachův experiment, spin 1/2
 • Stacionární a nestacionární stavy částice
 • Harmonický oscilátor
 • Tunelový jev
 • Elektronový obal atomu, stacionární a nestacionární stavy
 • Molekula vodíku, kovalentní a iontová vazba

Fyzikální chemie a chemie materiálů

 • Chemická vazba a nevazebné interakce
 • Skupenské přeměny, vnitřní struktura plynů, kapalin a tuhých látek
 • Oxidačně redukční děje
 • Acidobazické děje
 • věta termodynamická, formy energie, tepelné kapacity
 • Vztah energie a volné energie, entropie a Gibbsova energie
 • Fázové rovnováhy, fázové diagramy
 • Chemická rovnováha, vliv vnějších podmínek na polohu rovnováhy
 • Kinetika chemických dějů, reakční mechanismy
 • Povrchové reakce, katalýza, adsorpce
 • Elektrická dvojvrstva, zeta potenciál, jeho vliv na povrchové vlastnosti
 • Chemická koroze kovových materiálů
 • Charakteristika skelných materiálů
 • Charakteristika kovových materiálů z hlediska chemických vazeb
 • Charakteristika plastů

Témata ke státní závěrečné zkoušce 2013/14 pro studenty NMS 

Pokročilé metody charakterizace nanomateriálů

 • Využití RTG metod pro charakterizaci nanomateriálů
 • Hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev
 • Hodnocení biomedicínských vlastností tenkých vrstev a nanočástic
 • Strukturografie nanočástic
 • Měření velikosti nanočástic a měrných povrchů nanomateriálů (BET, dynamický rozptyl světla)
 • Stanovení chemického složení povrchových vrstev materiálů (XPS)
 • Princip a využití AFM

Příprava a aplikace nanomateriálů

 • Metody přípravy nanočástic, nanovrstev a nanostruktur
 • Metody přípravy nanovláken
 • Aplikace nanomateriálů na bázi kovů a jejich oxidů (průmyslové aplikace, chemické výroby, čištění vod a sanační technologie)
 • Aplikace nanomateriálů v biotechnologiích
 • Problematika vlivu nanomateriálů na zdraví člověka a životní prostředí
 • Funkcionalizace nanomateriálů a povrchů nanomateriálů
 • Využití nanomateriálů v medicíně
 • Biokompatibilita a biologická odezva organismu

Fyzika a chemie povrchů

 • Povrchově aktivní látky
 • Disperzní soustavy a jejich charakteristiky
 • Stabilizace koloidních systémů
 • Chemická podstata dějů probíhajících při plasmové depozici vrstev
 • Princip metody sol-gel a její využití pro modifikaci povrchů materiálů
 • Chemická modifikace povrchů
 • Plazmová modifikace povrchů
 • Koloidní chování nanomateriálů – migrace v heterogenním prostředí

 

Informace pro: