Pro studenty

Pomůžeme vám přežít první ročník. S problémy poradí tutor studia. Ke každému předmětu máte studijní materiály na e-learning.tul.cz. Praxi můžete absolvovat v kterékoli spolupracující firmě. Závěrečnou práci si vyberete z mnoha zajímavých témat řešících reálné problémy nebo si navrhnete vlastní. Připravíte se na státnice a nakonec z vás budou absolventi.

Než získáte titul a diplom, absolvujete předměty uvedené ve studijních plánech:

 

Jak na řešení studijních událostí

Zápis předmětů/projektů

Závěrečné práce (###/BPN, ###/DPN) si zapište jako předmět pod katedrou (###, např. KCH, NTI...) školitele a zápočet zapisuje správce STAGu na zadávající katedře po odevzdání práce.

Odbornou praxi (KCH/OPN) můžete absolvovat o prázdninách nebo průběžně. Vybírejte z pracovišť partnerů nebo po dohodě s tutorem navrhněte další firmu, zprávu z praxe  posílejte mailem prof. Šedlbauerovi.

Předmět PD1 (Projekt k diplomové práci 1 – Mgr. 1. ročník) je zakončen zápočtem, na základě vypracované recenze na jinou vysokoškolskou práci nebo vědecký článek. Předměty PRN (Projekt z nanomateriálů – pro Bc.) a PD2 (Projekt k diplomové práci 2 – Mgr. 2. ročník) jsou zakončeny prezentací, které probíhá centralizovaně před koncem semestru za účasti studentů a školitelů. Podrobnosti najdete v e-learningových kurzech KCH/PD1, KCH/PD2 a KCH/PRN.

Předmět Odborná rozprava si zapište jako NTI/OR. Pokud je váš školitel z MTI, zvolte MTI/OR.

Praxe

Bc. Praxi můžete absolvovat v některé spolupracující firmě nebo po domluvě s tutorem v.jiné, podle vašeho výběru. Praxe je nejméně třítýdenní, a nejčastěji probíhá během letních prázdnin. Student vypracuje Zprávu z praxe, ve které uvede vykonané činnosti, přínos a hodnocení praxe. Zprávu posílejte mailem prof. Šedlbauerovi do termínu splnění studijních povinností v daném akademickém roce. Pokud praxe skončí později (obvykle v září), zapište si praxi opakovaně a kredity se započítají do nového akademického roku. Pokud si nemůžete vybrat nebo si nejste jistí svým výběrem, doporučujeme konzultovat výběr místa na praxi s Mgr. A. Blažkem (vedoucí oddělení pro vztahy s průmyslem na CxI).

Mgr. V magisterském studiu si můžete zapsat povinně volitelnou průběžnou praxi (KCH/SEPR). Jde o celý semestr (nejméně tři měsíce) ve firmě nebo výzkumné instituci v ČR nebo v zahraničí. Tuto praxi je možné zvolit jen v zimním semestru druhého ročníku NMgr. studia. Pokud si praxi nezvolíte, alternativou je absolvování předepsaných povinných předmětů.

Vzhledem k složitější organizaci semestrální praxe při zájmu kontaktujte prof. Šedlbauera s dostatečným předstihem.

Zadávání závěrečných prací

 1. Postup zadávání do STAGu je popsán v dokumentu, zde zkráceně.
 2. Studující si vybírá témata ze seznamu uvedeném na: https://nano.tul.cz/studium/temata-praci po konzultaci se školitelem. (Pokud školitel vypisuje nezvyklé nebo svoje první téma musí poslat mailem prof. Šedlbauerovi téma ke schválení do 11. 10.)
 3. Školitel poskytne (nejlépe mailem) studujícímu tyto informace:
 • název BP/DP,
 • zásady pro vypracování BP/DP,
 • návrh doporučené literatury,
 • pokud je to vhodné, tak konzultanta BP/DP,
 • rozsah práce.
 1. Výše uvedené údaje budou formátovány následovně:
 • zásady pro vypracování oddělte odřádkováním (bez číslování a bez prázdného řádku mezi jednotlivými body),
 • doporučená  literatura  bude  citována  podle  normy  ČSN  ISO  690  (viz  https://www.citacepro.comhttps://www.iso690.zcu.cz, https://www.citace.com/). Jednotlivé záznamy oddělte odřádkováním (bez číslování a bez prázdného řádku mezi položkami).
 1. Student vloží zadání do IS STAG (Moje studium – Témata VŠKP - založení nového tématu).Nejprve je potřeba správně nastavit Ak. rok zadání a Ak. rok obhajoby, tj. ak. rok ve kterém se bude práce řešit (pozn.: pokud je požadováno - potvrdit nové načtení položek; implicitní nastavení se změní až se začátkem nového ak. roku).
 2. Jméno  vedoucího  práce a jeho pracoviště,  název  práce,  zásady  pro  vypracování,  doporučenou  literaturu zadejte do patřičných polí formuláře. Jméno  konzultanta  (pokud  je vedoucím práce určen) včetně jeho funkce a názvu organizace zapište za poslední položku seznamu doporučené literatury a oddělte od seznamu literatury prázdným řádkem. Nezapomeňte zkontrolovat pracoviště vedoucího práce (v případě chyby nedokáže vedoucí práci schválit).
  Rozsah průvodní zprávy je 30-40 stran pro BP, 40-50 stran pro DP. Rozsah grafických prací, není potřeba vyplňovat, stačí proškrtnout. Jazyk, standardně čeština, je možné se ale domluvit s vedoucím práce na vypracování v anglickém jazyce, pak je to nutné zde uvést (vybrat) a zároveň je nutné zadat Název tématu a Zásady pro vypracování také v anglickém jazyce(!).
 3. Student  připravené  zadání  vloží do 11/10 do STAGu  (Moje studium / kvalifikační práce: Vyplnit podklady pro zadání), student zvolí – „Studentem dopracován doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.

  Vedoucí práce zkontroluje údaje vložené studentem do IS STAG, a popřípadě se domluví se studentem na úpravách. Po konečných úpravách učitel zvolí „učitelem schválen doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.

  Vedoucí katedry odsouhlasí konkrétní zadání v IS STAG prostřednictvím hromadného schvalování témat. STAGař katedry následně vytiskne (2× oboustranně) zadání, které nechá podepsat  vedoucím katedry a předá na studijní oddělení FM do 20. 10. (Následně zadání schválí prostřednictvím hromadného schvalování v IS STAG děkan. V případě neschválení děkanem nebo vedoucím katedry se zadání vrací opět k úpravám  studentovi.)

  Pokud student studium prodlužuje, je potřebujete postup výše provést znovu, popř. vytisknout již zadané zadání s aktualizovanými daty zadání a odevzdání: kontaktuje vedoucího své práce, který uvědomí STAGaře zadávající katedry, ten opraví data, zadání  2krát vytiskne, nechá je podepsat vedoucím zadávající katedry a doručí je na studijní oddělení FM TUL.

 4. Doporučené parametry zadání:

 • Datum zadání: 10.10.2024
 • Datum odevzdání: 09.05.2025 (pokud odevzdáváte v ZS: 03.01.2025)
 • Rozsah graf. prací: dle potřeby dokumentace
 • Děkan: doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
 1. Potvrzené zadání (1 podepsaný výtisk) bude možné vyzvednout od 1. 11. do 30. 11. na studijním oddělení FM TUL.

--
Příklad formátování zásad pro vypracování:

 1. Seznamte se s problematikou...
 2. Navrhněte vhodné řešení problému ...
 3. Implementujte řešení v prostředí ...
 4. Ověřte správnost ...
 5.  ...

Příklad formátování seznamu literatury doplněné o jméno konzultanta a rozsah práce:
KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.
HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jirí Cejpek, CSc.
IWAZUME, Michiaki – TAKEDA, Hideaki – NISHIDA, Toyoaki. Ontology– based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference 15-18 July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, 1996. s. 261–272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN 0938-5495).

Konzultant: prof. J. Robert Oppenheimer, vědecký ředitel, Manhattan Engineering District, Site Y.

Rozsah práce: 50–70 stran, grafické práce dle potřeby dokumentace |  Pokyny pro vypracování práce

Odevzdávání závěrečných prací

Jeden výtisk závěrečné práce (BP, DP)  odevzdejte školiteli do  stanoveného termínu (většinou 30. 4.), přičemž součástí odevzdaného výtisku bude i podepsané zadání práce (originál) a podepsané prohlášení autora (originál). Další podepsaný originál prohlášení autora odevzdá student na studijní oddělení spolu s přihláškou ke SZZ.Nezapomeňte vložit do STAGu PDF soubor s prací a vyplnit rozsah práce (počet stran); klíčová slova a anotaci v českém i anglickém jazyce. Souběžný název ani podnázev se nevyplňují.. Soubor musí obsahovat titulní list ze STAGu, nepodepsané zadání a nepodepsané prohlášení (ochrana dat podle GDPR) a text práce. Zkontrolujte si také včas splnění studijních povinností a jejich zápis do STAGu.

Katederní stagař také musí studujícím zapsat zápočet z předmětů BPN nebo DPN spojených s odevzdáním závěrečné práce.

Školitel zajistí dodání práce (1 ks), vlastního posudku (2 ks) a posudku oponenta (2 ks) vše s originálními podpisy na předepsaných formulářích a to minimálně 5 dní před obhajobou na sekretariát Ústavu nových techologií (budova A, 1. p.), popř. tajemník státnicové komise kontaktuje školitele a vše si vyzvedne. STAGař zadávající katedry musí ve STAGu vyplnit datum odevzdání práce, známku školitele a oponenta, jméno oponenta a vloží také posudky ve formátu PDF bez podpisů. Oponenta volte nejlépe z řad zaměstnanců TUL, pro DP externistu.

Odevzdaný výtisk práce bude do konání SZZ uložen na pracovišti vedoucího práce, případně bude dán po nezbytně nutnou dobu k dispozici oponentovi práce. Bezprostředně po vykonání SZZ bude práce vrácena studentovi.

 

 

 

 

 

Informace pro: