Studujte nanomateriály na TUL

Hledáme studentské kolegy do nového oboru BIOINŽENÝRSTVÍ!

Přihlášky do: 30.4. 2021 Více o oboru | Jsme na Facebooku

Studujte Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Multidisciplinární studium zajišťují odborníci ze čtyř fakult TUL (soustředění v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL) a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Zkušenosti získáte na praxi ve spolupracujících firmách, seznámíte se s nejmodernějšími přístroji. Za tři roky můžete být bakaláři a za další dva roky inženýři. V  každém případě můžete dál studovat na TUL nebo v zahraničí.   

Přihlášky ke studiu přijímá Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL). Proč studovat na TUL?

 

From the perspective of knowledge, I especially appreciate the acquired broad overview in various topics related to nanomaterials. I think we also got a perfect theoretical basis. At the same time, I am glad that the teaching schedule made it possible to devote myself to extracurricular activities necessary for personal development.

Kateřina Prouzová | SYNPO

 

Bakalářské studium oboru Nanomateriály

Studijní obor Nanomateriály patří do studijního programu (skupiny oborů) Nanotechnologie. Kromě kurzů fyziky, chemie a matematiky obsahuje základy informatiky a předměty seznamující s vlastnostmi materiálů, včetně jejich praktického využití.

Studium doplňuje odborná praxe a humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty.

Předměty zaměřené na nanomateriály a nanotechnologie jsou v každém ročníku studia. Získáte informace o vývoji oboru, přehled o různých typech nanomateriálů, jejich vlastnostech a využití v praxi. Naučíte se připravovat nanostruktury a charakterizovat jejich vlastnosti v laboratorních cvičení z fyziky, chemie a přípravy nanostruktur.

Titul: Bc.i | 3 roky

Získáte vědomosti v základních fyzikálních, chemických a technických disciplínách a pomocných oborech, které si doplniíte praktickými zkušenostmi v laboratorních cvičeních. Porozumíte základním konceptům vědy v mikro a nano měřítku, budete se orientovat v metodách zkoumání struktury, funkce a vlastností nanomateriálů. Dokážete používat výpočetní techniku k řízení experimentů, ke zpracování a prezentaci výsledků měření. Vybrat si můžete  z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Přírodovědně a technicky založené vzdělání si doplníte i o humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty.

Najdete uplatnění v materiálovém výzkumu a v řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k nanotechnologiím.  Můžete dále studovat navazující magisterské studium v oboru Nanomateriály, ale i další obory v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství a v oborech zaměřených na řízení a modelování technologických procesů.

Učit vás budou vědci a učitelé ze čtyř fakult TUL. Studium se opírá o jejich výsledky v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací. Organizaci studijního programu má na starosti Fakulta mechatroniky a mezioborových studií, zajištění a rozvoj programu jsou celouniverzitní.

Přístroje, s kterými můžete u nás pracovat

 

Navazující magisterské studium oboru Nanomateriály

Je určeno absolventům bakalářského programu Nanomateriály a absolventům bakalářských studijních oborů se zaměřením na aplikovanou fyziku, aplikovanou chemii, moderní materiály a technologie, kteří chtějí vědět víc. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Základem jsou experimentální metody studia struktury a vlastností nanomateriálů a vysoký podíl laboratorních prací.

S každým studentem jednáme jako s člověkem, který ví, co chce. Sami si můžete vybrat volitelné předměty a získat zkušenosti při zahraničních pobytech.

Titul: Ing. 2 roky

Porozumíte fyzikálním příčinám specifických vlastností nanomateriálů. Ovládnete pokročilé experimentální i teoretické nástroje materiálového výzkumu, které se používají při popisu nanostruktur. Dokážete  počítačově modelovat přírodní procesy a navrhovat materiály s požadovanými vlastnostmi. Získáte detailní znalosti o postupech přípravy, materiálových charakteristikách a možných aplikacích konkrétních typů nanomateriálů, zejména nanovlákenných, nanokompozitních a ferroelektrických a o využití nanostruktur v sanačních procesech. Vybrat si můžete  z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Najdete uplatnění jako výzkumní pracovníci nebo technologové v průmyslových podnicích,  ve výzkumných institucích, které se zabývají vývojem, výrobou nebo aplikacemi moderních materiálů, zvláště nanomateriálů. Rádi bychom vás později potkali v doktorských studijních programech na TUL na některé ze čtyřech fakult, které se podílejí na zabezpečení studijního oboru Nanomateriály nebo na Fyzikálním ústavu AV ČRi , v. v. i.. Pokud chcete jinam, běžte do světa, uplatníte se v širokém spektru oborů doktorského studia v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství a v oborech zaměřených na řízení a modelování technologických procesů.

Učit vás budou vědci a učitelé ze čtyř fakult TUL a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Studium se opírá o jejich výsledky v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací, na výzkumu a vývoji se v rámci závěrečných prací podílejí také studenti. Organizaci studijního programu má na starosti Fakulta mechtroniky a mezioborových studiá, zajištění a rozvoj programu jsou celouniverzitní.

Inženýrem to nekončí. Můžete pokračovat v existujících doktorských programech (Nanomateriály, Bioinženýrství, Fyzikální inženýrství, Textilní inženýrství, Environmentální inženýrství), ve kterých s výhodou uplatníte svůj mezioborový profil a speciální znalosti. 

Přijímací řízení

Informace pro: