Studijní plán: Mgr. Nanomateriály

Aktuální přijímací řízení

Přihlášky do: 30. března (1. kolo) a  23. července (2. kolo) | Podrobnosti
Termín přijímacího pohovoru: 4. a 5. června a 13. srpna (2. kolo)

Navazující magisterský program (titul Ing.)
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku přijímacího motivačního pohovoru. Více.

Titul: Ing.

Standardní doba trvání studia: 2 roky

Studium zahrnuje pokročilé metody výzkumu struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální, včetně laboratorních prací.

Studenti řeší diplomové práce také ve spolupracujících institucích v Česku i zahraničí s možností dlouhodobého pobytu. Přístup ke studentům je individuální, zejména při jejich vědecko-výzkumné činnosti.

Studijní plán navazujícího Magisterského studijního oboru Nanomateriály

Název předmětu

rozsah

zakončení

druh

přednášející/vyučující

roč./sem.

Kapitoly o nanostrukturách | EN

2+0

zki , 4 kri

P

prof. Ing. Hulicius, CSc.

+ další přednášející z FZÚ

1/Z

Aplikovaná matematika

3+3

zk, 6 kr

P

prof. Dr. Ing. Maryška, CSc.

1/Z

Pravděpodobnost a statistika

2+1

klz, 4 kr

P

Mgr. Jan Březina, Ph.D.i

1/Z

Plazmové modifikace povrchů | EN

2+2

zk, 6 kr

P

prof. Ing. Louda, CSc.

1/Z

 

 

20 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody charakterizace nanomateriálů 2

0+4

kli , 5 kr

P

doc. RNDr. Vodičková, Ph.D. + další vyučující z Katedry materiálů a z FZÚ

1/L

Textilní nanomateriály | EN

2+2

zk, 6 kr

P

doc. Ing. Košťáková, Ph.D.

1/L

Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev chemickou cestou

1+1

zk, 4 kr

P

doc. Ing. Exnar, CSc.

1/L

Funkcionalizace nanomateriálů | EN

2+2

zk, 6 kr

P

prof. Dr. Ing. Černík, CSc.

1/L

Kvantová fyzika pevných látek | EN

2+0

zk, 4 kr

P

Ing. Márton, Ph.D.

1/L

Projekt k DP 1

0+2

z, 4 kr

P

vedoucí DP

1/L

 

 

29 kr

 

 

 

Blok PVi 1/ 4 kredity

 

 

 

 

 

Příprava polovodičových nanostruktur | EN

2+0

zk, 4 kr

PV

prof. Ing. Hulicius, CSc.

L

Optické vlastnosti polovodičů | EN

2+0

zk, 4 kr

PV

Ing. Oswald, CSc.

L

 

 

 

 

 

 

Nanokompozity jako technické materiály | EN

2+2

zk, 6 kr

P

doc. Ing. Daďourek, CSc.

2/Z

Aplikace nanotechnologií v medicíně | EN

2+1

zk, 5 kr

P

prof. Ing. Louda, CSc.

2/Z

Fyzikální metody tvorby nanovláken | EN

2+2

zk, 6 kr

P

prof. RNDr. Lukáš, CSc.

2/Z

Úvod do molekulárního designu nanomateriálů

2+0

zk, 4 kr

P

prof. Ing. Stibor, CSc.

2/Z

Projekt k DP 2

0+4

z, 6 kr

P

vedoucí DP

2/Z

 

 

27 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika nanotechnologií

2+0

z, 3 kr

P

prof. Ing. Louda, CSc.

2/L

Diplomová práce

0+12

z, 15 kr

P

 

2/L

 

 

18 kr

 

 

 

Blok PV 2/ 10 kreditů

 

 

 

 

 

Optické vlastnosti krystalů

2+2

zk, 5 kr

PV

doc. RNDr. Šulc, Ph.D.

Z

Inovace a podnikání v oblasti nových technologií

1+1

z, 3 krPVdoc. Ing. Petrik, CSc.Z

Zdravotnické textilie

2+2

zk, 6 kr

PV

prof. RNDr. Lukáš, CSc.

L

Metoda konečných prvků

2+2

zk, 5 kr

PV

prof. Dr. Ing. Maryška, CSc.

L

Modelování ve fyzikální chemii | EN

2+1

zk, 5 kr

PV

prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D.

L

 

 

 

 

 

 

Další kredity do povinného penza (nejméně 11 kreditů) jsou určeny pro volitelné předměty. Studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů nad rámec minimálního požadavku nebo z dalších předmětů vyučovaných na TULi i na jiných univerzitách. Studentům, kteří neabsolvovali Bc.i program Nanotechnologie, bude doporučeno využít volitelných kreditů k doplnění klíčových předmětů Bc. studia, zejména předmětů Metody charakterizace nanomateriálů 1 a Kvantová mechanika (obojí v prvním semestru studia).

Předměty státní závěrečné zkoušky

Pokročilé metody charakterizace nanomateriálů

 • Využití RTG metod pro charakterizaci nanomateriálů
 • Hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev
 • Hodnocení biomedicínských vlastností tenkých vrstev a nanočástic
 • Strukturografie nanočástic
 • Měření velikosti nanočástic a měrných povrchů nanomateriálů (BET, dynamický rozptyl světla)
 • Stanovení chemického složení povrchových vrstev materiálů (XPS)
 • Mössbauerova spektroskopie
 • Princip a využití AFM

Příprava a aplikace nanomateriálů

 • Metody přípravy nanočástic, nanovrstev a nanostruktur
 • Metody přípravy nanovláken
 • Metody přípravy nanopovrchů
 • Aplikace nanomateriálů na bázi kovů a jejich oxidů (průmyslové aplikace, chemické výroby, čištění vod a sanační technologie)
 • Aplikace nanomateriálů v biotechnologiích
 • Problematika vlivu nanomateriálů na zdraví člověka a životní prostředí
 • Funkcionalizace nanomateriálů a povrchů nanomateriálů
 • Biomedicinální polymery
 • Využití nanomateriálů v tkáňovém inženýrství: vazivové tkáně, chrupavky
 • Biokompatibilita a biologická odezva organismu

Fyzika a chemie povrchů

 • Povrchově aktivní látky
 • Disperzní soustavy a jejich charakteristiky
 • Stabilizace koloidních systémů
 • Chemická podstata dějů probíhajících při plasmové depozici vrstev
 • Princip metody sol-gel a její využití pro modifikaci povrchů materiálů
 • Chemická modifikace povrchů
 • Plasmová modifikace povrchů
 • Koloidní chování nanomateriálů - migrace v heterogenním prostředí
 • Problematika povrchového náboje nanočástic - modifikace náboje
 • Příprava nanomateriálů a nanopovrchů oxidačně redukčními reakcemi

Požadavky na přijímací řízení

Přijímací řízení je založeno na studijních výsledcích bakalářského studia.

Další povinnosti / odborná praxe

nejsou

Návrh témat prací

 • Konstrukce neobvyklých zařízení (spineru) pro elektrostatické zvlákňování (rotující elektrické pole, neobvyklé tvary elektrod a kolektorů)
 • Tenké vrstvy anorganických oxidů jako senzorové vrstvy pro detekci vybraných plynů
 • Nanokrystalické diamantové tenké vrstvy pro biosensory a MEMS
 • Detektory a fotovoltaika s kvantovými tečkami

Návaznost na další studijní programy

Doktorské studijní programy v aplikovaných přírodních vědách a v technických oborech (na TUL např. obory Materiálové inženýrství, Fyzikální inženýrství, Textilní inženýrství, Přírodovědné inženýrství).

Nápověda:

Rozsah = počet hodin přednášek + počet hodin cvičení
Způsob zakončení: zk = zkouška; z = zápočet; kl = klasifikovaný zápočet; kr = počet kreditů
Druh předmětu: P = povinný; PV = povinně volitelný
Doporučený ročník/semestr: L = letní; Z = zimní

Informace pro: 
Hodnocení článku: 
Zatím nehodnoceno