Přijímací řízení


Bakalářské studium

Uchazeče přijímáme podle výsledků přijímacích testů a přihlížíme k prospěchu na střední škole.

Přijímací testy pro obor Nanomateriály jsou z matematiky fyziky nebo chemie.

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických, resp. chemického zaměření, kteří z předmětů matematika (povinně) a (fyzika nebo chemie, podle vaší volby) mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,00 včetně (započítávají se konečná roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia, pokud chemii nebo fyziku v závěrečném ročníku nemáte, vypočítá se průměr bez pololetního hodnocení) budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.pokud chemii ani fyziku v posledním ročníku nemáte, vypočítá se průměr bez pololetního hodnocení, pokud tedy splňujete níže uvedené, budete přijat bez přijímací zkoušky. 

Vzorové testy (i s řešením): matematika, informatika, chemie, fyzika.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úplné střední vzdělání (maturita), resp. odpovídajícízahraniční vzdělání .

Termín podání přihlášek:  pro 1. kolo je 31. březen, pro 2. kolo 5. srpen.

Administrativní poplatek: 600,– Kč

Vyplňte elektronickou přihlášku, kterou poté vytisknete. Spolu s přihláškou zašlete buď kopii podacího lístku složenky typu A nebo potvrzenou kopii převodního příkazu z banky.

Na přihlášce uveďte obor studia: Nanomateriály.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.

Správnost uváděného prospěchu doložte potvrzením střední školy nebo kopiemi vysvědčení.

Přihlášku ke studiu zaevidujeme až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 379).

 

Navazující magisterské (inženýrské) studium

Uchazeče přijímáme  na základě výsledků motivačního pohovoru před komisí.

Termín podání přihlášek:   pro 1. kolo je 31. březen, pro 2. kolo 5. srpen.

Administrativní poplatek: 600,– Kč

Vyplňte elektronickou přihlášku, kterou poté vytisknete. Spolu s přihláškou zašlete buď kopii podacího lístku složenky typu A nebo potvrzenou kopii převodního příkazu z banky.

Na přihlášce uveďte obor studia: Nanomateriály.

Na studijní oddělení musíte předložit kopii diplomu bakaláře a kopii dodatku k diplomu s uvedením výsledků všech vykonaných zkoušek.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.

Přihláška zaevidujeme až po zaplacení administrativního poplatku na účet TUL u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 379).

Přihlášky ke všem formám studia zasílejte na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Informace pro: