Témata prací

Chcete nám pomoci při výzkumu nanomateriálů? Vyberte si z následující nabídky závěrečných prací:

Téma Školitel Typ práce
Aplikace nulamocného železa pro dehalogenaci AOX v průmyslových odpadních vodách Tomáš Lederer Bc.
Biologická kompatibilita nanovrstev nebo nanočástic Lucie Svobodová Bc., Mgr.
Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích Alena Ševců Bc., Mgr.
Čištění spalin pomocí membránových procesů Martin Slavík Bc., Mgr.
Co nového pro optoelektroniku a elektroniku přináší nitrid gallitý (GaN). Eduard Hulicius Bc.
Deposice vrstev a aplikační využiti nanodiamantů. Eduard Hulicius Bc.
Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů Alena Ševců Bc., Mgr.
Elektrostatické zvlákňování polymerních směsí s obsahem biodegradabilních polymerů Lenka Martinová Bc.
Generace Besselovkých a Airyho svazků Miroslav Šulc Bc., Mgr.
Geopolymerní materiály pro vysokoteplotní aplikace Petr Louda Bc.
Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami Lucie Svobodová Bc., Mgr.
Hodnocení vnějších fyzikálních polí na biologické činitele Lucie Svobodová Bc., Mgr.
Hodnocení vybraných vlastností grafenových nanostruktur Petr Louda Bc.
Imobilizace enzymů na nanovlákenných nosičích jako prostředek pro odstranění farmak z odpadních vod Alena Ševců Mgr.
Konstrukce a charakterizace polymerních nanosorbentů pro chromatografické analýzy Pavel Hrabák Bc., projekt
Membrána pro náročné aplikace v kapalinové filtraci Jakub Hrůza Bc., Mgr.
Měření asférických povrchů Miroslav Šulc Bc.
Měření impedančních parametrů vybraných polymerních roztoků v silném elektrickém poli. Pavel Pokorný Bc.
Měření konfigurace makromolekul ve vybraných polymerních roztocích v silném elektrickém poli Pavel Pokorný Bc.
Měření teplotních závislostí elektromechanických vlastností PZT keramik Jiří Erhart Bc.
Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě Pavel Pokorný Bc., Mgr.
Metody regioselektivní funkcionalizace PPy nanotrubic Ivan Stibor Mgr.
Metody zvyšování adheze nanovlákenných vrstev k podkladu Stanislav Petrik Bc.
Mikrofluidní chemický reaktor Darina Jašíková Bc., Mgr.
Možnosti kombinace nanotechnologie a fyzikálních polí v biologickém hybridním reaktoru Lucie Svobodová Bc.

Jak na to

Zápis předmětů/projektů

Závěrečné práce (###/BPN, ###/DPN) si zapište jako předmět pod katedrou (###, např. KCH, NTI…) školitele, zápočet zapisuje do indexu školitel, do STAGu správce STAGu na zadávající katedře. Praxe (KCH/OPN) zapisuje prof. Šedlbauer na základě dodané zprávy z praxe.

Předmět PD1 (Projekt k diplomové práci 1 – Mgr. 1. ročník) je zakončen zápočtem, který zapisuje (potenciální) školitel na základě provedené práce, např. rešerše. Předměty PRN (Projekt z nanomateriálů – pro Bc.i ) a PD2 (Projekt k diplomové práci 2 – Mgr. 2. ročník) jsou zakončeny prezentací, které probíhá centralizovaně před koncem semestru za účasti všech studentů a školitelů.

Zadávání závěrečných prací

 1. Studující si vybírá témata ze seznamu uvedeném na: http://nano.tul.cz/studium/temata-praci po konzultaci se školitelem. (Pokud školitel vypisuje nezvyklé nebo svoje první téma musí poslat mailem prof. Šedlbauerovi téma ke schválení do 13. 10.)
 2. Školitel poskytne (nejlépe mailem) studujícímu tyto informace:
 • název BP/DP,
 • zásady pro vypracování BP/DP,
 • návrh doporučené literatury,
 • pokud je to vhodné, tak konzultanta BP/DP,
 • rozsah práce.
 1. Výše uvedené údaje budou formátovány následovně:
 • zásady pro vypracování budou očíslovány 1., 2. 3. atd. a odděleny odřádkováním (bez prázdného řádku mezi jednotlivými body),
 • doporučená  literatura  bude  citována  podle  normy  ČSN  ISO  690  (viz  https://www.citacepro.comhttps://www.iso690.zcu.cz, https://www.citace.com/). Jednotlivé záznamy budou očíslovány v hranatých závorkách ([1], [2], [3] atd.) a odděleny odřádkováním (bez prázdného řádku mezi položkami).
 1. Jméno  vedoucího  práce,  název  práce,  zásady  pro  vypracování,  doporučenou  literaturu student zadá po přihlášení do IS STAG v záložce Moje studium – Kvalifikační práce do patřičných polí formuláře nazvaného „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové  práce“.  Jméno  konzultanta  (pokud  je vedoucím práce určen) včetně jeho funkce a názvu organizace student zapíše za poslední položku seznamu doporučené literatury a oddělí od seznamu literatury prázdným řádkem.
  Rozsah práce student uvede na prázdný řádek pod jméno konzultanta a oddělí od řádku se jménem konzultanta prázdným řádkem. 
 2. Student  připravené  zadání  prostřednictvím  STAGu (Moje studium / kvalifikační práce: Vyplnit podklady pro zadání). vytiskne  (Tisk  podkladu  zadání bakalářské/diplomové práce), podepíše se s uvedením data a předloží ke kontrole vedoucímu BP/DP.
  Pokud student studium prodlužuje, je potřebujete vytisknout již zadané zadání s aktualizovanými daty zadání a odevzdání: do STAGu nic nevyplňuje a kontaktuje vedoucího své práce, který uvědomí STAGaře zadávající katedry, ten opraví data, zadání  3krát vytiskne, nechá je podepsat vedoucím zadávající katedry a doručí je na studijní oddělení FM TULi .
 3. Vedoucí BP/DP potvrdí podpisem s uvedením data správnost předloženého zadání. Vedoucí práce odpovídá za formální i věcnou správnost zadání.
 4. Student potvrzené zadání předá do 13.10. sekretářce zadávající katedry, která zajistí archivaci a uvědomí svého STAGaře.
 5. Správce STAGu na zadávající katedře potvrdí údaje ve STAGu, vytiskne 3x formulář, zajistí podpisy vedoucího katedry a doručí formuláře do 20.10. na studijní oddělení FM TUL ing. Skrbkové, která zajistí podpis děkana FM TUL. 
  Doporučené parametry zadání:
  Datum zadání: 13.10.2018
  Datum odevzdání: 30.04.2019 (pokud odevzdáváte v ZSi : 20.12.2018)
  Děkan: Prof. Plíva
 6. Potvrzené zadání bude možné vyzvednout od 31.10. na studijním oddělení FM TUL.
 7. Do termínu přihlášky ke SZZ doplní student ve STAGu údaje o anotaci a klíčová slova, a to v českém a anglickém jazyce. Souběžný název ani podnázev se nevyplňují. Rovněž se nezadává do STAGu plný text práce, ani posudky oponenta a vedoucího. To zajistí STAGař zadávající katedry.
 8. Vložení elektronické verze BP/DP do informačního systému univerzitní knihovny provede student v souladu s platnou vyhláškou.


Příklad formátování zásad pro vypracování:

 1. Seznamte se s problematikou ….
 2. Navrhněte vhodné řešení problému …
 3. Implementujte řešení v prostředí …
 4. Ověřte správnost ….
 5.  …

Příklad formátování seznamu literatury doplněné o jméno konzultanta a rozsah práce:
[1] KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.
[2] HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jirí Cejpek, CSc.
[3] IWAZUME, Michiaki – TAKEDA, Hideaki – NISHIDA, Toyoaki. Ontology– based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference 15-18 July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, 1996. s. 261272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN 0938-5495).

Konzultant: Ing. František Vopršálek, CSc., technický ředitel, PQR a.s.

Rozsah práce: 5070 stran, grafické práce dle potřeby dokumentace |  Pokyny pro vypracování práce

Odevzdávání závěrečných prací

Dva výtisky závěrečné práce (BP, DP), každý s vloženým (CD/DVD), odevzdejte školiteli do  stanoveného termínu (většinou 14.5.).Nezapomeňte vložit do STAGu PDF soubor s prací a vyplnit rozsah práce (počet stran). Soubor musí obsahovat titulní list ze STAGu, naskenované zadání s podpisy, prohlášení ze STAGu a text práce; stejný soubor musí být také na CD! Zkontrolujte si také včas splnění studijních povinností a jejich zápis do STAGu.

Školitel zajistí dodání práce (2 ks), vlastního posudku (2 ks) a posudku oponenta (2 ks) vše s originálními podpisy na předepsaných formulářích a to minimálně 5 dní před obhajobou. Tajemník státnicové komise kontaktuje školitele a vše si vyzvedne. Vhodné je poslání posudků studentům mailem, aby měli čas se s nimi seznámit.  STAGař zadávající katedry musí ve STAGu vyplnit datum odevzdání práce, známku školitele a oponenta, případně jméno oponenta a vloží také naskenované posudky s podpisem. Oponenta volte nejlépe z řad zaměstnanců TUL, pro DP externistu.