Témata prací

Chcete nám pomoci při výzkumu nanomateriálů? Vyberte si z následující nabídky závěrečných prací:

Téma Školitel Typ práce
Aplikace nulamocného železa pro dehalogenaci AOX v průmyslových odpadních vodách Tomáš Lederer Bc.
Biologická kompatibilita nanovrstev nebo nanočástic Lucie Svobodová Bc., Mgr.
Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích Alena Ševců Bc., Mgr.
Čištění spalin pomocí membránových procesů Martin Slavík Bc., Mgr.
Co nového pro optoelektroniku a elektroniku přináší nitrid gallitý (GaN). Eduard Hulicius Bc.
Deposice vrstev a aplikační využiti nanodiamantů. Eduard Hulicius Bc.
Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů Alena Ševců Bc., Mgr.
Elektrostatické zvlákňování polymerních směsí s obsahem biodegradabilních polymerů Lenka Martinová Bc.
Fukncionalizace nanovlákenných materiálů proteiny Věra Jenčová Bc., Mgr.
Generace Besselovkých a Airyho svazků Miroslav Šulc Bc., Mgr.
Geopolymerní materiály pro vysokoteplotní aplikace Petr Louda Bc.
Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami Lucie Svobodová Bc., Mgr.
Hodnocení vnějších fyzikálních polí na biologické činitele Lucie Svobodová Bc., Mgr.
Hodnocení vybraných vlastností grafenových nanostruktur Petr Louda Bc.
Hodnocení železných nanočástic při nízkých koncentracích Kamil Nešetřil Bc., Mgr.
Imobilizace enzymů na nanovlákenných nosičích jako prostředek pro odstranění farmak z odpadních vod Alena Ševců Mgr.
Konstrukce a charakterizace polymerních nanosorbentů pro chromatografické analýzy Pavel Hrabák Bc., Projekt
Membrána pro náročné aplikace v kapalinové filtraci Jakub Hrůza Bc., Mgr.
Měření asférických povrchů Miroslav Šulc Bc.
Měření impedančních parametrů vybraných polymerních roztoků v silném elektrickém poli. Pavel Pokorný Bc.
Měření konfigurace makromolekul ve vybraných polymerních roztocích v silném elektrickém poli Pavel Pokorný Bc.
Měření teplotních závislostí elektromechanických vlastností PZT keramik Jiří Erhart Bc.
Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě Pavel Pokorný Bc., Mgr.
Metody regioselektivní funkcionalizace PPy nanotrubic Ivan Stibor Mgr.
Metody zvyšování adheze nanovlákenných vrstev k podkladu Stanislav Petrik Bc.
Hodnocení článku: 
Zatím nehodnoceno

Jak na to

Zápis předmětů/projektů

Závěrečné práce (###/BPN, ###/DPN) si zapište jako předmět pod katedrou (###, např. KCH, NTI...) školitele, zápočet zapisuje správce STAGu na zadávající katedře po odevzdání práce.

Odbornou praxi (KCH/OPN) můžete absolvovat o prázdninách nebo průběžně. Vybírejte z pracovištť partnerů nebo po dohodě s tutorem navrhněte další firmu, zprávu z praxe  posílejte mailem prof. Šedlbauerovi.

Předmět PD1 (Projekt k diplomové práci 1 -- Mgr. 1. ročník) je zakončen zápočtem, který zapisuje potenciální školitel na základě provedené práce, např. rešerše. Předměty PRN (Projekt z nanomateriálů -- pro Bc.i ) a PD2 (Projekt k diplomové práci 2 -- Mgr. 2. ročník) jsou zakončeny prezentací, které probíhá centralizovaně před koncem semestru za účasti studentů a školitelů. 

Praxe

Bc. Praxi můžete absolvovat v některé spolupracující firmě nebo po domluvě s tutorem v.jiné, podle vašeho výběru. Praxe je nejméně třítýdenní, a nejčastěji probíhá během letních prázdnin. Student vypracuje Zprávu z praxe, ve které uvede vykonané činnosti, přínos a hodnocení praxe. Zprávu posílejte mailem prof. Šedlbauerovi do termínu splnění studijních povinností v daném akademickém roce. Pokud praxe skončí později (obvykle v září), zapište si praxi opakovaně a kredity se započítají do nového akademického roku. Pokud si nemůžete vybrat nebo si nejste jistí svým výběrem, doporučujeme konzultovat výběr místa na praxi s Mgr. A. Blažkem (vedoucí oddělení pro vztahy s průmyslem na CxI).

Mgr. V magisterském studiu si můžete zapsat povinně volitelnou průběžnou praxi. Jde o celý semestr (nejméně tři měsíce) ve firmě nebo výzkumné instituci v ČR nebo v zahraničí. Tuto praxi je možné zvolit jen v zimním semestru druhého ročníku NMgr. studia. Pokud si praxi nezvolíte, alternativou je absolvování předepsaných povinných předmětů.

Vzhledem k složitější organizaci semestrální praxe při zájmu kontaktujte prof. Šedlbauera s dostatečným předstihem.

Zadávání závěrečných prací

 1. Studující si vybírá témata ze seznamu uvedeném na: http://nano.tul.cz/studium/temata-praci po konzultaci se školitelem. (Pokud školitel vypisuje nezvyklé nebo svoje první téma musí poslat mailem prof. Šedlbauerovi téma ke schválení do 13. 10.)
 2. Školitel poskytne (nejlépe mailem) studujícímu tyto informace:
 • název BP/DP,
 • zásady pro vypracování BP/DP,
 • návrh doporučené literatury,
 • pokud je to vhodné, tak konzultanta BP/DP,
 • rozsah práce.
 1. Výše uvedené údaje budou formátovány následovně:
 • zásady pro vypracování budou očíslovány 1., 2. 3. atd. a odděleny odřádkováním (bez prázdného řádku mezi jednotlivými body),
 • doporučená  literatura  bude  citována  podle  normy  ČSN  ISO  690  (viz  https://www.citacepro.comhttps://www.iso690.zcu.cz, https://www.citace.com/). Jednotlivé záznamy budou očíslovány v hranatých závorkách ([1], [2], [3] atd.) a odděleny odřádkováním (bez prázdného řádku mezi položkami).
 1. Jméno  vedoucího  práce,  název  práce,  zásady  pro  vypracování,  doporučenou  literaturu student zadá po přihlášení do IS STAG v záložce Moje studium – Kvalifikační práce do patřičných polí formuláře nazvaného „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové  práce“.  Jméno  konzultanta  (pokud  je vedoucím práce určen) včetně jeho funkce a názvu organizace student zapíše za poslední položku seznamu doporučené literatury a oddělí od seznamu literatury prázdným řádkem.
  Rozsah práce student uvede na prázdný řádek pod jméno konzultanta a oddělí od řádku se jménem konzultanta prázdným řádkem. 
 2. Pokud máte školitele z FM  (MTI, NTI, ...):: Student  připravené  zadání  prostřednictvím  STAGu (Moje studium / kvalifikační práce: Vyplnit podklady pro zadání) vytiskne  (Tisk  podkladu  zadání bakalářské/diplomové práce), podepíše se s uvedením data a předloží ke kontrole vedoucímu BP/DP.

  Pokud student studium prodlužuje, je potřebujete vytisknout již zadané zadání s aktualizovanými daty zadání a odevzdání: do STAGu nic nevyplňuje a kontaktuje vedoucího své práce, který uvědomí STAGaře zadávající katedry, ten opraví data, zadání  2krát vytiskne, nechá je podepsat vedoucím zadávající katedry a doručí je na studijní oddělení FM TULi .

  Vedoucí BP/DP potvrdí podpisem s uvedením data správnost předloženého zadání, odpovídá také za formální i věcnou správnost zadání.

  Student potvrzené zadání předá do 13.10. sekretářce zadávající katedry, která zajistí archivaci a uvědomí svého STAGaře.

 3. Pokud máte školitele mimo FM: po vložení podkladu do STAGu nic netiskněte, pošlete mail přímo STAGaři zadávající katedry s prosbou o tisk zadání.
 4. Správce STAGu na zadávající katedře potvrdí údaje ve STAGu, vytiskne 2x formulář oboustranně, zajistí podpisy vedoucího katedry a doručí formuláře do 20.10. na Studijní oddělení FM TUL ing. Skrbkové, která zajistí podpis děkana FM TUL.

  Doporučené parametry zadání:
 • Datum zadání: 13.10.2019
 • Datum odevzdání: 18.05.2020 (pokud odevzdáváte v ZSi : 06.01.2020)
 • Děkan: Prof. Plíva
 1. Potvrzené zadání (1 podepsaný výtisk) bude možné vyzvednout od 1. 11. do 30. 11. na studijním oddělení FM TUL.

--
Příklad formátování zásad pro vypracování:

 1. Seznamte se s problematikou ....
 2. Navrhněte vhodné řešení problému ...
 3. Implementujte řešení v prostředí ...
 4. Ověřte správnost ....
 5.  ...

Příklad formátování seznamu literatury doplněné o jméno konzultanta a rozsah práce:
[1] KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.
[2] HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jirí Cejpek, CSc.
[3] IWAZUME, Michiaki – TAKEDA, Hideaki – NISHIDA, Toyoaki. Ontology– based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference 15-18 July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, 1996. s. 261–272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN 0938-5495).

Konzultant: prof. J. Robert Oppenheimer, vědecký ředitel, Manhattan Engineering District, Site Y.

Rozsah práce: 50–70 stran, grafické práce dle potřeby dokumentace |  Pokyny pro vypracování práce

Odevzdávání závěrečných prací

Jeden výtisk závěrečné práce (BP, DP)  odevzdejte školiteli do  stanoveného termínu (většinou 30. 4.), přičemž součástí odevzdaného výtisku bude i podepsané zadání práce (originál) a podepsané prohlášení autora (originál). Další podepsaný originál prohlášení autora odevzdá student na studijní oddělení spolu s přihláškou ke SZZ..Nezapomeňte vložit do STAGu PDF soubor s prací a vyplnit rozsah práce (počet stran); klíčová slova a anotaci v českém i anglickém jazyce. Souběžný název ani podnázev se nevyplňují.. Soubor musí obsahovat titulní list ze STAGu, nepodepsané zadání a nepodepsané prohlášení (ochrana dat podle GDPR) a text práce. Zkontrolujte si také včas splnění studijních povinností a jejich zápis do STAGu.

Školitel zajistí dodání práce (1 ks), vlastního posudku (2 ks) a posudku oponenta (2 ks) vše s originálními podpisy na předepsaných formulářích a to minimálně 5 dní před obhajobou. Je vhodné poslat posudky studentům také mailem, aby měli čas se s nimi seznámit. Tajemník státnicové komise kontaktuje školitele a vše si vyzvedne.  STAGař zadávající katedry musí ve STAGu vyplnit datum odevzdání práce, známku školitele a oponenta, jméno oponenta a vloží také naskenované posudky s podpisem. Oponenta volte nejlépe z řad zaměstnanců TUL, pro DP externistu.

Odevzdaný výtisk práce bude do konání SZZ uložen na pracovišti vedoucího práce, případně bude dán po nezbytně nutnou dobu k dispozici oponentovi práce. Bezprostředně po vykonání SZZ bude práce vrácena studentovi.