Nanomateriály pro sanace

Osobnost týmu

Pomocí nanomateriálů čistíme přírodu od škodlivin.
  • Zkoumáme a vyvíjíme metody založené na chemických reakcích mezi kontaminantem a přidanou látkou použitelné při sanaci znečištěných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod.
  • Pomocí spektrálních metod analyzujeme nanomateriály a charakterizujeme jejich fyzikální vlastnosti. Vyvíjíme nové materiály použitelné pro funkční ochranu povrchů.
  • Vyvíjíme a ověřujeme použitelnost nanomateriálů v environmentálních technologiích: čištění odpadních vod a odstranění škodlivin ze životního prostředí.

Získali jsem ředu grantů, například sedmiletý projekt výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy – ARTEC (MŠMT 1M0554). Základem centra byl výzkum a aplikace nových sanačních technologií, převážně in-situ chemických a biologických metod. Zkoumali jsme aplikace nanočástic elementárního železa.

Využití nanomateriálů v sanačních technologiích pokračuje řadou dalších projektů: Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod (KAN108040651, 2006-8), jehož se zúčastnily TULi , Aquatest a UPOL, mezinárodní projekty NAMETECH (7. FP) a MAGNET (EUREKA). Spolupracuje s řadou zahraničních institucí (VITO, TNO, VEGAS Stuttgart, Bioforsk Norsko). Provádíme smluvní výzkum pro firmy působící v oblasti sanací a to jak české (AQ, EKOMONITOR, MEGA) tak zahraniční (CEREGE, GEOPLANO). Laboratoř TUL disponuje analytickou technikou pro chemické a biologické analýzy v rámci akreditované laboratoře.

Vestavba aktivační nádrže s nanovlákenným nosičem biomasy

Národní granty :

Výzkumné centrum „Pokročilé sanační technologie a procesy“ (ARTEC), 1M0554, MŠMT – Výzkumná centra PP2-DP01 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rok 2005 (TULi ,AQ)

Modifikované nosiče biomasy pro čištění odpadních vod (Biocar), TA01021764, TA ČR – program ALFA, rok 2011 (TUL,AQ)

Vývoj kombinované technologie nano-bio k sanaci znečištění chrómem (Nano-Bio-Rem), TA01021792, TA ČR – program ALFA, rok 2011 (TUL, Dekonta)

Použití elektrického pole k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami (Elsano), TA01021304, TA ČR – program ALFA, rok 2011 (TUL, MEGA)

Vývoj sanačního modulu (SM) pro variabilní aplikace remediační technologie (SanMod), FR-TI3/564, MPO – program TIP, rok 2011 (TUL,AQ)

Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace (DifBar), FR-TI3/622, MPO – program TIP, rok 2011 (TUL,MEGA, UPOL)

Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití (Aromagen), 2B08062, MŠMT – Národní program výzkumu II, rok 2008 (TUL, Dekonta, MBU)

Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody (Adirem), FR-TI1/456, program TIP, 2009-2013 (AQ,TUL).

Mezinárodní granty:

Development of intensified water treatment concepts by integrating nano- and membrane technologies (Nametech), Číslo výzvy: FP7-ENV-NMP-2008-2, Grant Agreement Number 226 791, 7.RP, rok 2009 (TUL,AQ)

Ukončené granty se spoluprací:

Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod, KAN108040651, 2006-8 (TUL, AQ, UPOL)

Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér, FT-TA3/077, 2007-10, (AQ, DEK)

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími 13 firmami a vědeckými institucemi.